โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

          เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง และทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่ยั่งยืน เราจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดเป็นชุมชนที่ยั่งยืน