การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) ครอบคลุมการตอบสนองคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

โครงการความยั่งยืน

_PNS0558

โครงการเกษตรยั่งยืน

DSC03831

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

LINE_ALBUM_ส่งมอบโรงเพาะเห็ด รร.โพธิ์ศรีสุขาราม 16 . 64_211117_28

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

ผ้าคราม-หน้าปก

โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรอยยิ้ม

รายงานความยั่งยืน 

รายงานความยั่งยืน