กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณสุรีย์ อัษฎาธร (เถ้าแก่หลิ่น) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2488 เริ่มการดำเนินกิจการในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ ความชำนาญทางช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับ ผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเป็นผลสำเร็จ

       ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานน้ำตาลในเครือทั้งสิ้น 6 โรงงานทั่วประเทศ

สารจากผู้บริหาร

“ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ คือ ความมุ่งมั่นที่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น”

เป็นเวลากว่า 75 ปี ที่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อาทิ ชาวไร่อ้อย คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เรามุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม เป็นธรรม รักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เอื้ออาทรดูแลกันและกัน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร

ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันยึดมั่นในคำสัญญาที่ว่า
“เราจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ” และขอบคุณคู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจผลักดันและส่งเสริมให้กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเสมอมา แล้วเราก้าวไปด้วยกัน

นางชนิดา อัษฎาธร
ประธานกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

นายชนะ อัษฎาธร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายณัฐพล อัษฎาธร
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

นายชาญ ฉันท์วิภว
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

นายทิฐิกร อัษฎาธร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด