หัวหน้างานบริหารคลังสินค้า (บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด (ทดสอบ)

 1. ดูแลการปฏิบัติงานของคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลา
 2. จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงงานคลังสินค้า เช่น การจัดการพื้นที่จัดเก็บ ความปลอดภัยในคลังสินค้า
 3. จัดทำตัวชี้วัดทางโลจิสติกส์งานด้านคลังสินค้า เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของงานคลังสินค้าโรงงาน
 4. ดูแลการจัดทำและตรวจสอบรายงานยอดสินค้าคงคลังเป็นรายเดือนและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
 5. ริเริ่ม ดำเนินการโครงการพัฒนางานคลังสินค้าที่เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายขององค์กร
 6. ควบคุม ตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดโรงงาน
 7. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistics Management, Logistics Engineer, Industrial Engineer หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ความเข้าใจในงานคลังสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และอุปกรณ์รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้า

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ช่องทางการติดต่อ

chaleerat.won@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา