โปรแกรมเมอร์(ERP) (บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด)

รายละเอียด

 1. ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. สนับสนุนและดำเนินการ ในการนำระบบไปใช้กับผู้ใช้งาน
 3. ค้นหาข้อมูล และวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการทำงาน
 4. แก้ไขปัญหาต่างๆ และรายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ระบบงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ของบริษัท
 6. อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
 7. ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทออกแบบวางแผน พัฒนา
 8. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้
 3. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีระเบียบวินัย
 4. มีความคิดริเริ่มและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ERP
 6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำางานภายใต้ภาวะกดดันได้

ชื่อบริษัท

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

chaleerat.won@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา