โครงการเกษตรยั่งยืน

โครงการเกษตรยั่งยืน

          การส่งเสริมความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการพัฒนาดิน การใช้ปุ๋ย ลดการใช้สารเคมี ตลอดจนการเก็บเกี่ยวโดยเน้นการตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อย เผาใบ เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดี เพราะเกษตรกรชาวไร่อ้อย คือครอบครัวของเรา

          นอกจากนี้ยังมีการจัดทำมาตรฐาน BONSUCRO มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน การปลูกอ้อย กระบวนการผลิต การจัดการระบบนิเวศ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมีการจัดการสิทธิมนุษยชนและแรงงานที่เป็นธรรม