โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

         โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ที่โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน ในพื้นที่ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เน้นใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลสมดุลน้ำมาวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

พื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ อยู่นอกเขตชลประทาน ใช้น้ำฝน น้ำจากลำห้วยเป็นหลัก และเป็นพื้นที่ต้นน้ำ มีคลองเส้นหลัก คือ คลองสะแก ไหลจากบ้านปางช้าง ตำบลซับน้อยไปยังตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี และ ตำบลซับสมบูรณ์ มีเส้นคลองย่อยที่เชื่อมกับคลองสะแก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่สภาพคลองตื้นเขิน ฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ในฤดูฝนน้ำจะไหลบ่า หลากท่วมพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง แต่ไม่สามารถไหลเข้าสระสาธารณะเพื่อกักเก็บไว้ใช้ได้ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้งน้ำหลาก และมีน้ำสำรองใช้ในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร เพื่อให้ชุมชนเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการในปี 2565 ขึ้น เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม

โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการสร้างก่อสร้างฝายกึ่งถาวร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  • ฝายน้ำล้น หมู่ 4 บ้านเขาขาด จำนวน 2 แห่ง
  • ฝายน้ำล้น หมู่ 10 บ้านแสงมณี จำนวน 1 แห่ง

 

ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้สำหรับการเกษตรในหน้าแล้ง ได้มากขึ้น 44,685 ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ โดยตรง 13,526 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 1,834 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเขาขาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก และหมู่ที่ 10 บ้านแสงมณี

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

          ทรัพยากรน้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการทำเกษตรกรรม เราจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำโดยนำหลักวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างน้ำและการจัดการน้ำแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน