โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชน

          ทรัพยากรน้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการทำเกษตรกรรม เราจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งของชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้ในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำโดยนำหลักวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างน้ำและการจัดการน้ำแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน