กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

 ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับการบริหารงานบุคคล

        กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเซส เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด บริษัท สกลเพื่อการเกษตร จำกัด (“กลุ่มบริษัท”) ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินของพนักงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

        กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

1. คำนิยาม

        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

        “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

         “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

          2.1.1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
    • เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
    • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
    • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
    • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท
          2.1.2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

      ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งตามที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น

    • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
    • เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    • เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
    • เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร การคุ้มครองแรงงาน และการคุ้มครองทางสังคม
2.2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย

       กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

          2.2.1. วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง และบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินของบุคคลข้างต้น

1) เพื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงาน รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงาน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานหรือผู้สมัครฝึกงานได้ให้ข้อมูลไว้แก่กลุ่มบริษัท การสัมภาษณ์งาน การประเมินผลการคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก การตรวจสุขภาพ
การจ้างงาน และการทำสัญญาจ้างงานหรือสัญญาฝึกงาน เป็นต้น
2) เพื่อการบริหารงานภายในของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการสมัครงานและการสมัครฝึกงาน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน เช่น การจัดทำฐานข้อมูลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสมัครงานหรือการสมัครฝึกงาน การส่งข้อมูลรายงานการสัมภาษณ์ของผู้สมัครงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือก ตลอดจนการทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มบริษัท

          2.2.2. วัตถุประสงค์สำหรับกรรมการ พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินของบุคคลข้างต้น

1) เพื่อประกอบการจ้างงาน รวมถึงการดำเนินการอื่นที่จำเป็นสำหรับการจ้างงาน เช่น
การตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงาน การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงอื่นเกี่ยวกับ
การจ้างงาน เป็นต้น
2) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน สัญญาฝึกงาน และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารงานบุคคลภายในบริษัท รวมถึงการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดทำทะเบียนกรรมการ การจัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผลและประโยชน์ตอบแทนอื่น การให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ (เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าโทรศัพท์มือถือ เงินฌาปณกิจสงเคราะห์ สวัสดิการกู้ยืมเงิน ประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการสำหรับงานมงคลสมรส ค่าล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด การใช้รถยนต์ผู้บริหารหรือรถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น) การหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคม การบริหารจัดการวันลา การออกหนังสือรับรองเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน การออกจากงาน และการเกษียณอายุ
3) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ พนักงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน (แล้วแต่กรณี) ภายในขอบเขตตามสัญญาจ้างงาน สัญญาฝึกงาน และ/หรือสัญญาอื่น ๆ หรือภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการขอจดทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ การขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า (Certificate of Analysis) การจัดทำรายงานเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ การขอรับใบอนุญาต การยื่นต่ออายุใบอนุญาตกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อปฏิบัติงานในนามของกลุ่มบริษัท การรับและการส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลของพนักงานให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4) เพื่อการสนับสนุนการทำงานวิจัยของพนักงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานหรืองานวิจัย ตลอดจนการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
5) เพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น

          2.2.3. วัตถุประสงค์สำหรับผู้ถือหุ้น รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นผู้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

1) เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมและบริหารจัดการการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการจัดการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อการดำเนินการภายในต่าง ๆ รวมถึงติดต่อสื่อสาร และรับหรือส่งเอกสารระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อประกอบการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นในนามของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นต้น
2) เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
3) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ภายในขอบเขตตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การดำเนินการขอจดทะเบียนกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

          2.2.4. วัตถุประสงค์สำหรับพนักงานจ้างเหมาบริการ

1) เพื่อการดำเนินการ การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการให้บริการภายใต้ขอบเขตสัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มบริษัทและนายจ้างของพนักงานจ้างเหมาบริการ
2) เพื่อการบริหารงานบุคคลภายในบริษัท รวมถึงการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดทำฐานข้อมูล

          2.2.5. วัตถุประสงค์สำหรับกรณีอื่นที่เกี่ยวข้อง

1) เพื่อการดำเนินการวางแผน รายงาน ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร ตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของกลุ่มบริษัท เช่น
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรือการกระทำอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของกลุ่มบริษัท การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท เป็นต้น
3) เพื่อการประชุม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจมีการบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งการสื่อสารและการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในของกลุ่ม การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
4) เพื่อการให้ความเห็นทางกฎหมาย การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
5) เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก
หมายบังคับคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ
6) เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
7) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการบันทึกภาพภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของกลุ่มบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อการเข้า – ออกบริเวณอาคารและสถานที่ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดทำบัตรแสดงตน การจัดทำบัตรจอดรถยนต์ และการขออนุญาตเข้าพื้นที่ของกลุ่มบริษัท

   ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อกลุ่มบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว กลุ่มบริษัทอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาหรืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวม

         กลุ่มบริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สัญชาติ สถานภาพการสมรส ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ลายมือชื่อ การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลอื่นที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
3.1.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลติดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไอดีไลน์ (Line ID) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเฟสบุ๊ก (Facebook) ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
3.1.3 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน เป็นต้น
3.1.4 ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น
3.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท หรือข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ข้อมูลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เป็นต้น
3.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษาและการทำงาน ใบรับรองผลการศึกษา ใบอนุญาตการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม วันที่เริ่มทำงาน ผลการประเมินการทำงาน หมายเลขประจำตัวพนักงาน ตำแหน่งงาน แผนกที่สังกัด ความเชี่ยวชาญ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การลงโทษทางวินัย ข้อมูลสิทธิและผลประโยชน์ บันทึกการหยุดและการลา บันทึกเวลาทำงาน เป็นต้น
3.1.7 ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ข้อมูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลการตรวจสอบภูมิหลัง เป็นต้น
3.1.8 ข้อมูลผลตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ ผลตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ผลตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานตามหลักอาชีวอนามัย และผลการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงหมู่เลือดของพนักงาน

        ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงผลทดสอบสารเสพติด ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค) ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ความพิการหรือสภาพเฉพาะ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด

3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

        ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งรวมถึง การขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หากกลุ่มบริษัทไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

3.3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

          กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่

3.3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ กับกลุ่มบริษัท การสมัครงานหรือสมัครฝึกงานกับกลุ่มบริษัท รวมถึงการนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร ขั้นตอนการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา การลงนามในสัญญา การแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ ต่อกลุ่มบริษัท การติดต่อกลุ่มบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) การเข้าร่วมประชุมหรือการดำเนินกิจกรรมภายใต้อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น)
3.3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น บุคคลอ้างอิงซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลไว้แก่กลุ่มบริษัท นายจ้างจากที่ทำงานเก่า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เอกสารของทางราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของกลุ่มบริษัท

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

        ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1.1 บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
5.1.2 ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และ/หรือ ผู้รับจ้างช่วง สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัท เช่น ตัวแทนรับสมัครงาน ผู้ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการระบบวิศวกรรมด้านอาคาร ผู้ให้บริการด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใด ๆ
5.1.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
5.1.4 ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเพื่อการรับชำระหนี้ หรือการชำระค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
5.1.5 โรงพยาบาล
5.1.6 บริษัทประกันภัย
5.1.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง
5.1.8 หน่วยงานหรือสถาบันเกี่ยวกับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
5.1.9 สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการทำวิจัยในฐานะผู้ให้ทุนวิจัยแก่พนักงาน เช่น
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
5.1.10 สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

5.2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

          ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

6.1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท รวมถึงขอให้กลุ่มบริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม

6.3. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มบริษัทได้ รวมทั้งมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

6.6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

6.7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.8. สิทธิในการร้องเรียน

         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อกลุ่มบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

         ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง กลุ่มบริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

7. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

         กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

        กรณีที่กลุ่มบริษัทมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะกำกับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

        ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกลุ่มบริษัทได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเซส เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

บริษัท สกลเพื่อการเกษตร จำกัด

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ :     อาคารไทยรุ่งเรือง เลขที่ 238 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เเขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ :     02-294-5588
อีเมล :     TRRdpo@trrgroup.com

                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ณ วันที่ 3 มกราคม 2567

โดย ฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่