เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

1.  สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร   

2.  ประสานงานกับกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับการใช้โลโก้แบรนด์ตามหลักอย่างถูกต้อง
3. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการผลิตสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงของพรี เมี่ยมที่จัดทำเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
4. ดูแลเว็บไซต์ ของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และสื่อออนไลน์อื่น ๆ    
5. จัดเก็บข่าวขององค์กร ตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบต่อองค์กร  
6. ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร      
7. จัดเตรียมข้อมูล สคริป รายละเอียดงานที่ผู้บริหารต้องเข้าร่วม หรือให้สัมภาษณ์ เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท       
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน/นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารองค์กร 3 ปี
 

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

chaleerat.won@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา