ธุรกิจคลังสินค้า

ธุรกิจคลังสินค้า

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านการขนส่ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมัน โดยไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยสินค้าหลักเป็นประเภทน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว กากน้ำตาล (โมลาส) และสินค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015, ISO22000:2005 ,FSSC2200 จากสถาบัน UKAS และ HACCP, GMP จากสถาบัน ACFS ในด้านระบบมาตรฐานการจัดการ จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบมาตรฐานในด้านระบบมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล