ธุรกิจโมลาส

ธุรกิจโมลาส

จากเทคนิคและกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ได้มาตรฐานผนวกกับกำลังการผลิตขนาดใหญ่ทำให้ได้กากน้ำตาลหรือโมลาส อันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตที่มีคุณภาพเป็นปริมาณ 4 แสนตัน/ปี โดยทั่วไปกากน้ำตาลที่บริโภคภายในประเทศจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเอทานอล โรงกลั่นสุรา และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมาก ส่วนกากน้ำตาลที่ส่งออก จะส่งไปยังประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม ภายใต้ TRR Molasses Trading Co., Ltd. โดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ ผลิต ผงชูรส และผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมทั่วไป