ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล

ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ธุรกิจพลังงานของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เมื่อนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคเพื่อส่งต่อชุมชนต่อไป

ปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองมีโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิษณุโลก สกลนคร กาญจนบุรี และ ชลบุรี มีกำลังการผลิตรวม 320.4 เมกะวัตต์

กำลังการผลิตรวม
320.4 เมกะวัตต์