บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานประกอบการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
คุณศิพัฒน์ ชั้นศิริ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ์) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานประกอบการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์