กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนาและสร้างเสถียรภาพด้านผลผลิต

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนาและสร้างเสถียรภาพด้านผลผลิต ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ประการ

  1. ถ่ายทอดเทคโนโลยี : พัฒนาวิธีการผลิตใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2. พัฒนาทักษะบุคลากร : เสริมสร้างความรู้และทักษะให้เกษตรกร
  3. ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร : เชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับแหล่งข้อมูลและเทคโนโลยี

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจน้ำตาลไทย ยกระดับความยั่งยืนของเกษตรกรไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง