กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง โดย บริษัท ไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองไบโอ-เอ็นเนอจี้ จำกัด และ บริษัทในเครือ จัดกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในพื้นที่เรื่องอ้อยไฟไหม้ และฝุ่น PM 2.5

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง บริษัท ไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองไบโอ-เอ็นเนอจี้ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในพื้นที่ เรื่องอ้อยไฟไหม้ และฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน ระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมจัดทำโครงการ การนำเส้นใยใบอ้อยมาถักทอร่วมกับฝ้าย เพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน พร้อมกันนี้ยังแก้ปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่อีกด้วย

โดยมีภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ของจังหวัดอุทัยธานี โดยท่านนายอำเภอบ้านไร่ อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอบ้านไร่ จำนวน 5 กลุ่ม เข้าร่วม โดยมีท่าน ดร.ศรันย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร สาขาออกแบบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นวิทยากรบรรยาย