กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองประกาศนโยบาย มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050

ผ่านไปแล้วกับงาน “TRR Sugar Group For A Better Tomorrow” ณ อาคารไทยรุ่งเรือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกิจกรรมในงานนี้ ผู้บริหารกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ประกาศนโยบาย มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
ด้วยการนำเสนอมาตรการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยของส่วนสำนักงานใหญ่ เริ่มจากการรณรงค์การแยกขยะ ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้กระดาษ พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการอ้อยสดลดการเผาของส่วนของโรงงาน ฯลฯ

ทั้งนี้กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองมุ่งหวังที่ให้เกิดความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจากพนักงานทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ มุ่งสู่ Net Zero Emissions 2050