People Well-Being

bathroom-product-backdrop-showcase

Sharing Smiles with Community Products Project2

ผ้าเช็ดมือครามสกล

Sharing Smiles with Community Products Project

LINE_ALBUM_ส่งมอบโรงเพาะเห็ด รร.โพธิ์ศรีสุขาราม 16 . 64_211117_28

Community and Social Development

เส้นฝ้ายสีคราม

การย้อมเส้นฝ้ายสีขาวให้เป็นสีครามก็เป็นอีกกรรมวิธีที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน เริ่มจากการทาความสะอาดฝ้ายและทาให้ฝ้ายเปียกด้วยน้าสะอาด เพราะหากฝ้ายเปียกไม่ทั่ว เมื่อนาไปย้อมสีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่าเสมอทาให้เกิดรอยด่าง และนาฝ้ายจุ่มลงไปในถังครามแล้วบิดน้าออกผ้าจะกลายเป็นสีคราม หากต้องการสีเข้มต้องย้อมซ้าอีกจนได้สีเข้มตามต้องการ จึงนาไปล้างให้สะอาดจนน้าล้างใสไม่มีสี ผึ่งลมให้แห้ง ก็จะได้เส้นฝ้ายสีครามตามที่ชอบใจ