TRR SUGAR Group

TRR Group


กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

คือผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลในเครือทั้งสิ้น 6 โรงงานทั่วประเทศ

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2489 เริ่มการดำเนินกิจการในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ ความชำนาญทางช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับ ผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเป็นผลสำเร็จ

จนปัจจุบัน น้ำตาลและน้ำเชื่อมของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ น้ำตาลรีเทลของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำตาลลิน) ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคด้วยดีด้านคุณภาพนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ ซึ่งชื่อของ “น้ำตาลลิน” เป็นชื่อที่ฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหวานและอบอุ่น อีกทั้งยังเอ่ยถึงและจดจำได้ง่าย

จวบจนวันนี้กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโรงงานน้ำตาลในเครือทั้งสิ้น 6 โรงงานทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจน้ำตาล

โรงงานน้ำตาลในเครือไทยรุ่งเรือง มีผลผลิตน้ำตาลประมาณ 1 ล้านตันต่อปี
ผลิตน้ำตาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลหลายชนิด เช่น น้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลละลายเร็ว (Caster Sugar) น้ำตาลไอซิ่ง และน้ำเชื่อม

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)

ธุรกิจน้ำตาล

โรงงานน้ำตาลในเครือไทยรุ่งเรือง มีผลผลิตน้ำตาลประมาณ 1 ล้านตันต่อปี
ผลิตน้ำตาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลหลายชนิด เช่น น้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลละลายเร็ว (Caster Sugar) น้ำตาลไอซิ่ง และน้ำเชื่อม

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)

ไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นถึงสภาวะโลกร้อน  จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย  เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ำตาล  โรงงานน้ำเชื่อม และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธุรกิจคลังสินค้า

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านการขนส่ง
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมัน
โดยไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยสินค้าหลักเป็นประเภทน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว กากน้ำตาล (โมลาส ) และสินค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015, ISO22000:2005 ,FSSC2200 จากสถาบัน UKAS และ HACCP, GMP จากสถาบัน ACFS ในด้านระบบมาตรฐานการจัดการ จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบมาตรฐานในด้านระบบมาตรฐาน

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (TRR GROUP)

ธุรกิจคลังสินค้า

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการด้านการขนส่ง
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดการใช้พลังงานจากน้ำมัน
โดยไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยสินค้าหลักเป็นประเภทน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว กากน้ำตาล (โมลาส ) และสินค้าทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015, ISO22000:2005 ,FSSC2200 จากสถาบัน UKAS และ HACCP, GMP จากสถาบัน ACFS ในด้านระบบมาตรฐานการจัดการ จากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองระบบมาตรฐานในด้านระบบมาตรฐาน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นโครงการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และโครงการที่ส่งผลอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

2. มุ่งเน้นกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

3. ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้า ชาวไร่ ชุมชน คู่ค้า พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กิจกรรมหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืน ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแล สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืน ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแล สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

พัฒนาชุมชนและสังคม

เน้นการสร้างคน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ
เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ
เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร

Corporate information

          คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

         รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ [...]

Read more...

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด [...]

Read more...

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม”

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ [...]

Read more...