กากน้ำตาลหรือโมลาส
Molasses

รายละเอียดสินค้า :

Product Detial :

กากน้ำตาลหรือโมลาส คือ ของเหลวเหนียวข้น แปรสภาพมาจากน้ำอ้อยและเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมีประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับหลายอุตสาหกรรมมากมาย

วิธีการใช้ :

How to use :

นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
  • โรงกลั่นสุรา
  • อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส
  • โรงงานผลิตเอทานอล
  • อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
  • อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก