CSR

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นโครงการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และโครงการที่ส่งผลอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

2. มุ่งเน้นกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

3. ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้า ชาวไร่ ชุมชน คู่ค้า พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กิจกรรมหลักความรับผิดชอบต่อสังคม


การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

พัฒนาชุมชนและสังคม

เน้นการสร้างคน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
รวมถึงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน
การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย
นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร

เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น [...]

Read more...

ท้าให้ลอง ! 4 ไซรัปกลิ่นใหม่โดย บาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย  ในงาน Thailand Coffee Fest 2020

     ท้าให้ลอง ! 4 ไซรัปกลิ่นใหม่  สร้างสรรค์โดย บาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย  ในงาน Thailand Coffee Fest [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ [...]

Read more...

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด [...]

Read more...

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม”

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ [...]

Read more...
+ CORPARATE VISION

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นโครงการที่เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และโครงการที่ส่งผลอย่างยั่งยืนต่อสังคมโดยรวม

2. มุ่งเน้นกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

3. ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้า ชาวไร่ ชุมชน คู่ค้า พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

+ MISSION

กิจกรรมหลักความรับผิดชอบต่อสังคม


การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจตลอด 70 ปีที่ผ่านมา คือ การสร้างธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ทำการค้าด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ อย่างมีความสุข และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

พัฒนาชุมชนและสังคม

เน้นการสร้างคน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
รวมถึงดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เน้นการให้ความรู้ทางด้านการทำเกษตรอย่างยั่งยืนต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนาดิน
การใช้ปุ๋ย การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รวมถึงการรณรงค์ไม่เผาอ้อย
นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องระบบน้ำ หรือพัฒนาจัดการน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในดินให้กับเกษตรกร
+ NEWS & ACTIVITIES

เปลี่ยนใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ลด PM 2.5 สร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่น [...]

Read more...

ท้าให้ลอง ! 4 ไซรัปกลิ่นใหม่โดย บาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย  ในงาน Thailand Coffee Fest 2020

     ท้าให้ลอง ! 4 ไซรัปกลิ่นใหม่  สร้างสรรค์โดย บาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย  ในงาน Thailand Coffee Fest [...]

Read more...

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้โรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมไก่ [...]

Read more...

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด มอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าให้โรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งมอบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมก้อนเห็ด [...]

Read more...

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม”

“น้ำตาลลิน” ส่งต่อน้ำใจให้ “ครัวมาดาม” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณธานิดา เจนวาณิชย์ [...]

Read more...