หัวหน้างานการเงิน/งบประมาณ

หัวหน้างานการเงิน/งบประมาณ

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (สำนักงานใหญ่)

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย/หญิง
– อายุ : 25 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงิน ขึ้นไป
– ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานการเงินงบประมาณ 3 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี (Excel, Word, vlookupand, Powerpoint)

ติดต่อสอบถาม
คุณโอภาส (โอ) เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
091-575-2022,02-282-2022#269
794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียด

– จัดทำและดูแลทีมงบประมาณเพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานเป็นรายเดือนโดยใช้ระบบงบประมาณและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายงานแต่ละฝ่ายเพื่อรองรับความต้องการในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและให้การดำเนินงานของงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสม
– รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกบริษัทต่างๆ โดยสามารถตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล สอบทานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
– พัฒนาและจัดทำ
o แบบจำลองงบการเงินตามแผนนโยบายธุรกิจ แผนดัชนีชี้วัดต่างๆ ของทุกหน่วยงานในบริษัท และผลกระทบอื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นแผนงบประมาณของบริษัท
o งบประมาณประจำปี และนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ก่อนกระจายงบประมาณให้กับทุกหน่วยงาน ในบริษัท
o รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงประจำเดือนกับงบประมาณประจำปี และงบประมาณปีก่อน และ รายงานงบประมาณให้กับหน่วยงานในบริษัทและผู้บริหาร
o รายงานเปรียบเทียบงบประมาณประจำเดือนกับงบการเงิน
o ข้อมูลดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานและข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใน/ภายนอกตามที่ จะได้รับการร้องขอข้อมูล
o คู่มือ ขั้นตอน กระบวนการ นโยบาย และระบบการจัดทำงบประมาณ
– วิเคราะห์งบประมาณ และผลต่างจากงบประมาณต่างๆ (Sales variance, cost variance, profit variance) และนำเสนอความคิดเห็นให้ผู้บริหารได้รับทราบภาพรวมทางงบประมาณที่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น
– สามารถอ่านงบกระแสเงินสดได้และมีความเข้าใจในประเภทกระแสเงินสด
– ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและงบประมาณได้แก่พนักงานบริษัท
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• โบนัสโดยเฉลี่ย 3 เดือน จ่ายช่วงตรุษจีน (ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน)
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• งานท่องเที่ยวประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• ทุนการศึกษา
• สวัสดิการเงินกู้ตามความจำเป็น
• เงินช่วยเหลืองานบวช / งานแต่งงาน / การร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
• งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
• สำหรับทำงานประจำที่โรงงาน มีที่พัก มีอาหาร มีค่าล่วงเวลา
• การฝึกอบรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

794 อาคารไทยรวมทุน ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100