เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

 1. วางแผน และจัดทำแผนงานโครงการเพื่อตอบสนองต่อมาตรการ EIA หรือกฎหมายกำหนด ร่วมกับโรงงาน
 2. ตรวจติดตาม ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ EIA รอบ 6 เดือนของโรงงานให้ตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 3. รวบรวมและจัดส่งเอกสารงานในหน้าที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
 4. Update กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การจัดการสิ่งแวตล้อมโรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 6. วางระบบเอกสารให้รองรับการพัฒนามาตรฐาน เช่น คุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO14001
 7. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ อนามัยสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน 5 ปี (ด้านการจัดทำรายงาน EIA Monitor)
 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานค้างคืนต่างจังหวัดได้
 5. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา
 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 8. หากมีประสบการณ์งาน ISO 14001 จะพิจารณาพิเศษ

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

hr.recruit@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา