เจ้าหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)

รายละเอียด

 1. ประสานงาน และ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กับแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ
 2. ออกแบบและจัดทำสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร
 3. เป็น Facilitator และที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงให้ทีมอื่นๆในองค์กร เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จ
 4. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 5. ติดตามความคืบหนำของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น Kaizen , Lean , 6 Sigma เป็นต้น
 6. จัดทำไฟส์นำเสนอความคืบหน้าของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น Kaizen , Lean , 6 Sigma เป็นต้น
 7. ทำการศึกษากระบวนการทำงานในสำนักงานและค้นหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 8. ทำการปรับปรุงกระบวนการในสำนักงานให้เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องมือ RPA, Excel power query ,Excel macro หรืออื่นๆ
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขา Industhial Engineering, Production Engineering, Science หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง (G.PA. > 2.70)
 2. สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถทำงานเชิงรุกได้
 3. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเศราะห์ ทักษะการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ

hr.recruit@trrgroup.com

ส่งเรซูเม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา