โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

โครงการครอบครัวลินอาสาเพื่อสังคม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหาร และพนักงานจากโรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม ได้ร่วมพิธีส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ และไก่ให้กับ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน