บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลระดับโลก Bonsucro ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยปีแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 42 ราย โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อย 4,775.70 ไร่